h

Taaleis

Korten op bijstandsuitkering vanwege taaleis is inhumaan

De algemene bijstand is een sociaal vangnet voor mensen die geen tot weinig inkomen hebben en daardoor niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Gemeenten mogen bijstandsgerechtigden vanuit de Participatiewet korten op de uitkering als zij niet voldoen aan de taaleis die in 2016 is gaan gelden. Wij als SP vinden deze sanctie inhumaan en willen dat Alkmaar de mens centraal stelt.

De taaleis is in het leven geroepen met de achterliggende gedachte dat mensen die geen Nederlands spreken, nauwelijks kans maken op werk. In de praktijk is ook zeker te zien dat de beheersing van de Nederlandse taal belangrijk is voor de integratie en dus kans op werk. Dat gemeenten zich inzetten om inwoners zoveel mogelijk te helpen, via formele en informele aanbieders, om het taalniveau van inwoners op te krikken, is ook zeker iets wat de SP toejuicht. Het gaat ons als partij vooral om maatwerk en een menswaardige en gelijkwaardige benadering. Korten op een uitkering omdat iemand de taal niet machtig is, hoort hier niet bij. Ook niet als iemand weigert de taal te leren.

Er zijn in dat opzicht twee belangrijke vragen die je kunt stellen. De eerste is: waarom weigert iemand de taal te leren? De tweede is: wat bereik je met het korten op de uitkering? Bij de eerste vraag speelt de gedachte dat iemand niet zomaar weigert een taal te leren die zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt verkleint. De taaleis gaat ervan uit dat iedereen leerbaar is. Dat iedereen op een bepaald niveau kan lezen, schrijven en begrijpen. Voor sommige mensen is de taaleis van niveau A1, eenvoudige woorden en zinnen begrijpen, al veel te hoog. Zij hebben nooit leren lezen en schrijven; zij zijn analfabeet. Zij willen wel, maar zijn ook angstig om naar school te gaan. Dwang en het opleggen van sancties werken dan averechts. Dit brengt ons bij de tweede vraag. Constant blijven hameren op die taaleis, dwang uitvoeren, mensen korten op de uitkering - wat bereik je ermee? Dat mensen alleen maar in een neerwaartse en negatieve spiraal terecht komen en dat de kans op een baan nog meer afneemt. Daarbij raakt het mensen in hun welzijn, in hun psychische gesteldheid, en wordt het nog moeilijker om mee te komen in de samenleving en hen te blijven motiveren.

Wij als SP vinden maatwerk ontzettend belangrijk. In plaats van dat ambtenaren zich blind staren op wetten en regels, moet de mens centraal gaan staan en samenwerking voorop. Wat kunnen wij samen doen om je toekomstperspectief te verbeteren? Deze vraag gaat uit van een positieve werkhouding en van een zoektocht naar iemands potentie en vertrouwen in elkaar. Richt je op wat wel mogelijk is en doe ook vooral wat werkt. Stimuleer dus vooral dat iemand wekelijks lekker een bakkie leut drinkt in het buurthuis om de hoek, als iemand daarbij gedijt. Immers, door gezellig te kletsen met buurtbewoners in de wijk leer je ook de taal. Ook als iemand prima Engels of Frans spreekt en bij een internationaal callcenter kan werken, help je iemand vooruit. Help mensen, stimuleer ze om onze mooi taal te leren, maar straf ze niet met het korten op de uitkering.

U bent hier