h

Alkmaar Fractiegelden

18 januari 2015

Alkmaar Fractiegelden

Naar aanleiding van de vele mediaberichten wil ik hier een poging wagen om uit de doeken te doen hoe de vork precies in de steel zit voor wat betreft de fractiegelden die de voormalige SP- fractie van de gemeente heeft ontvangen.

Allereerst: de landelijke partij  heeft er voor gekozen om in gemeenten waar SP-afdelingen in de gemeenteraad zitten en een grote fractievergoeding krijgen, stichtingen op te zetten die deze vergoedingen zullen beheren. Deze stichtingen hebben een eigen bankrekening.

Reden hiervoor is dat er in het verleden, toen deze vergoedingen aan de afdelingen werden overgemaakt, door financieel wanbeheer weleens problemen zijn ontstaan.  Veel politieke partijen hebben, vanwege dezelfde ervaringen een dergelijke  constructie.

De landelijke partij adviseert om het bestuur van de stichting te laten bestaan uit de fractievoorzitter, voorzitter en de penningmeester van de afdeling.

Aan de gemeente wordt gevraagd de fractiegelden over te maken naar de bankrekening van de stichting.

Door de fractiegelden apart te zetten van de afdeling, met een eigen beheer, is er duidelijkheid en kunnen de gelden van de afdeling en die van de gemeente niet met elkaar vermengd worden.

Verantwoording  over het beheer van deze gelden ligt bij het stichtingsbestuur.

Jaarlijks dient de fractie verantwoording aan de gemeente af te leggen over de uitgaven van deze gelden. De gemeentelijke accountant controleert de uitgaven en beoordeelt of deze in overeenstemming zijn met de gemeentelijk verordening. Geld dat niet is uitgegeven of niet volgens  de vergoedingsregels is uitgegeven, dient te worden terugbetaald. Een kleine reserve mag doorgaans worden aangehouden. Daarnaast geeft de stichting minimaal 1x per jaar inzicht in de financiën aan het partijbestuur en de afdeling.

In Alkmaar is ook deze constructie toegepast.

In 2007 is de stichting Ondersteuning SP-Fractie Alkmaar door mensen van de SP-afdeling opgericht en, zoals in het uittreksel van de Kamer van Koophandel Alkmaar  KvK-nummer 37131385 staat:

 

Op 10-11-2014 is geregistreerd dat de ontbonden rechtspersoon is opgehouden te bestaan omdat geen bekende baten meer aanwezig zijn met ingang van 07-08-2014.

De stichting is dus opgehouden te bestaan.

Alleen zittende bestuursleden van de stichting kunnen in principe de stichting opheffen.

De gemeente Alkmaar heeft in het verleden de fractievergoedingen aan deze stichting overgemaakt, dat moet ook in 2012, 2013 en 2014 zijn gebeurd, aangezien in deze periode nooit enige vergoeding van de gemeente Alkmaar  op de rekening van de afdeling is ontvangen.

Ook van de stichting is geen geld op de rekening van de afdeling ontvangen.

Het partijbestuur noch de afdeling heeft over deze jaren, ondanks herhaaldelijk  aandringen, inzage gekregen in het financieel beheer van de stichting.

Ik betreur  het dat er nu ongecontroleerde  berichten in de media verschijnen die anders suggereren.

Wim Stolk

U bent hier